Hiển thị tất cả 17 kết quả

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,… hay vắn tắt là Thế Chí. Ngài là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Ngài chính là vị phật hộ mệnh cho những người tuổi Ngọ. Đeo mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát mang lại sự bình an, vận may và loại trừ các tai ương cho người đeo.